Ostia Pensabene 41

Obverse: Cornucopia within a wreath
Reverse: Cornucopia within a wreath